close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
رابطه خوب

روانشناسی
راهکارهایی برای افزایش کیفیت روابط

راهکارهایی برای افزایش کیفیت روابط

جمعه 18 مهر 1393

 اگر به انسانی یک ماهی بدهید

خوراک یک روز او را داده اید.

اگر به او ماهی گیری بیاموزید

خوراک همه ی عمرش را داده اید.

 

6طریق که میتواند کیفیت هر رابطه ایی را اعتبار و تعالی بخشید:

 

 1 .مهربانی های ساده و کوچک:تشکر و قدردانی و احوالپرسی وتحسین و نزاکت و ادب.برخی از اشخاص با غریبه ها و رهگذران بهتر از عزیزان و نزدیکان خویش رفتار میکنند.اغلب زندگی خصوصی خودشان درحال از هم پاشیدن و گسیختن است.در نتیجه با نزدیکان خوداز جایگاه کلافگی و ناکامی خویش رفتار میکنند.نسبت به مسایل دیگران حساس و همدل نیستند،خود را کنار میکشند و فاصله میگیرند و عاری از همدلی رفتار میکنند.

2.صداقت:به همین سادگی،کافیست انسانی صادق باشید.صداقت به معنای وفاکردن به عهد خویش وبر سر قول خود ایستادن است.شاید هیچ چیز زننده تر از این نباشد که به کسی قولی بدهید که برای او حایز اهمیت باشد و آنگاه زیر قول خود بزنید.زیرا دفعه بعد آن شخص نمیتواند حرفتان را باور کند و آن را جدی بگیرد.

3.تصریح و تشریح توقعات:یا مدیریت انتظارات.علت بیشتر مشکلات مربوط به روابط ،ناشی از توقعات وانتظارات متناقض در رابطه با نقشها و هدف هاست.مثلا این گفت و گو را در نظر بگیرید:

((تو گفتی که ....))

((نه،من هرگز آن را نگفتم.من گفتم که....))

((با گوشهای خودم شنیدم که گفتی....))

((کاملا به یاد دارم چه گفتم.فقط گفتم ....))

((تو گفتی نقش تو این است که....))

((نقش من؟این که نقش توست))

و ...

4.وفاداری:فرض کنید همکار هستیم و داریم در مورد سرپرست خود حرف میزنیم ومن پشت سر او بدگویی میکنم.آیا این فکر برایتان پیش نخواهد آمد که در غیاب شما نیزهمین کار را خواهم کرد؟کسانی که نسبت به غایبان وفا دارند،به حاضران نیز وفادار خواهند بود.

به یاد داشته باشیم:

((قابل اعتماد واحترام بودن،بسیار مهمتر از آن است که شخص مورد توجه ومحبت قرار گیرد))

5.تمامیت وجود:یعنی حس تعهد نسبت به اصول.انطباق اندیشه و گفتار،یا قصد و عمل.توجه مداوم به استحکام منش خویش و در نظر گرفتن همه ی جنبه های روابط خویش.تمامیت وجوداعتماد ایجاد میکند واعتماد پایه واساس رابطه ی سالم و پایدار است.عدم تمامیت موجب میشود هیچکدام از تلاشهایتان به ثمر نرسد.شاید بسیار مهربان و باادب و بانزاکت باشید وبکوشید حرف یا وضعیت دیگری را درک کنید،به امور کوچک و جزیی نیز توجه نشان دهید وآنهارا فراموش نکنید،خوش قول باشید وبر سر عهد وپیمان خود بایستید،انتظارات را روشن کنید و حتی انها را برآورید:اما اگر درونا لبریز از دورویی یا تظاهر باشید نمی توانید اعتماد ایجادکنید.

تمامیت وجود فراتر از صداقت است.صداقت یعنی انطباق کلام با واقعیت.

تمامیت وجود یعنی انطباق واقعیت با گفتارمان.بعبارت دیگریعنی عمل کردن به کلاممان وبرآوردن انتظارات.

هر گاه شخصی در حضورتان پشت سر دیگری بدگویی میکند،بهتراست بگویید:((نکته بسیار خوبی را در میان گذاشته ای.بیا برویم و این مساله را در حضور خودش مطرح کنیم تا به او کمک کرده باشیم.))آنگاه دیگران یقین خواهند داشت  که درباره خودشان نیز همین کار را خواهید کرد .

طبیعتا پشت سر کسی حرف زدن و شایعه پراکندن و گله وشکایت بسیار آسان تر از آن است که انسان مسایل خود را در حضور کسی مطرح کند.اما همواره بخاطر داشته باشید که مورد اعتماد و احترام بودن،بسیار مهمتر از آن است که مورد محبت و توجه قرار گیرد.

میتوان گفت خوشبختی(نتیجه مورد نظر یا ثمره دلخواه)این تواناییست که از آنچه اکنون میخواهیم دست بکشیم تا آنچه را سر انجام میخواهیم دارا باشیم.

6.صمیمانه پوزش بطلبیدهرگاه یکی از 5مورد قبل را رعایت نکردید،بیاموزید به اشتباه خود اقرار و عذر خواهی کنید.همه ی ما اشتباه میکنیم.اما آنچه دیگران نمیتوانند فراموش یا عفو کنند،این است که بخواهیم اشتباهمان را انکار یا پنهان کنیم.این لاپوشانی معمولا بخاطر غرور انسان صورت میگیرد،و حالت تدافعی ایجاد میکند.موجب جبهه گیری و حمایت از خود ومتهم ساختن دیگران میشود.نهایتا رابطه را خراب میکند.

عدم رعایت آن در زندگی زناشویی سبب میشود که رابطه ایی سرشار از غناونرمش وملاطفت وخودانگیختگی،به سوختن وساختن وخصومت وخشونت تغییرشکل دهد.کار چنین رابطه ایی عاقبت به دادگاه یا جنگ سرد میکشد و فضای خانه را مسموم میکند.ونسل آینده یی که در چنین فضایی تربیت شود ،به راستی چه میتواند بیاموزد؟جز اینکه تنها راه حل هر مساله یی را گریز یا ستیز بداند؟شاید بنظر برسد کسانی که میسوزند و میسازند آرامش زندگی زناشویی خود را حفظ کرده اند.اما احساسهای سرکوب شده و به زبان نیامده ی آنها در درون خودشان زنده و حاضر است . وبعدها به ناخوشایندترین شکل ممکن بیان یا عیان خواهد شد.رابطه ی عاطفی مستلزم دقت و توجه و مراقبت پیوسته است.فقط در این صورت میتواند غنی و سرشار از شادی و شفقت و گذشت و بخشایش و انسانیت باشد.

شاد باشید و سبز

منبع:هفت عادت مردمان موثر

نویسنده:استفان کاوی

مترجم:گیتی خوشدل