close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تست کوکولوژی

روانشناسی
شما در حال قدم زدن در خارج از خانه هستید که ناگهان باران تندی شروع به باریدن می کند.حتی اگر با سرعت هم بدوید هنوز تا مقصد پنج دقیقه فاصله دارید.کدام یک از راه های زیر را انتخاب می کنید؟ 1.سایبان یا درختی را پیدا می کنم و زیر آن صبر می کنم تا باران بند بیاید. 2.چون نمی دانم بارش باران چه قدر طول می کشد،با سرعت تمام به سوی مقصد می دوم. 3.به دنبال کسی که چتری داشته باشد می گردم،تا زیر آن پناه بگیرم یا مغازه ای پیدا می کنم که بتوانم از آن جا چتری تهیه کنم. 4.از چتر تاشویی که همیشه همراه خودم دارم استفاده…

تست کوکولوژی

یکشنبه 09 شهريور 1393

شما در حال قدم زدن در خارج از خانه هستید که ناگهان باران تندی شروع به باریدن می کند.حتی اگر با سرعت هم بدوید هنوز تا مقصد پنج دقیقه فاصله دارید.کدام یک از راه های زیر را انتخاب می کنید؟

1.سایبان یا درختی را پیدا می کنم و زیر آن صبر می کنم تا باران بند بیاید.

2.چون نمی دانم بارش باران چه قدر طول می کشد،با سرعت تمام به سوی مقصد می دوم.

3.به دنبال کسی که چتری داشته باشد می گردم،تا زیر آن پناه بگیرم یا مغازه ای پیدا می کنم که بتوانم از آن جا چتری تهیه کنم.

4.از چتر تاشویی که همیشه همراه خودم دارم استفاده خواهم کرد.

کلید

چه واکنشی در برابر این باران شدید نشان دادید؟باران سیل آسا بیانگر وقایع غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل در زندگی بود.جواب شما هم آشکارکننده واکنشی است که هنگام مشاجره با دوست یا محبوبتان از خود نشان می دهید.

1 سایبان یا درختی را پیدا می کنم و زیر آن صبر می کنم تا باران بند بیاید.

شما از آن نوع افرادی هستید که صبر می کنید تا طرف مقابلتان آرام شود و سپس به حل و فصل موضوع می پردازید.اجازه می دهید او توپ وتشرش را بزند و پرخاش کند تا زمانی که خسته شود و آن وقت با خونسردی سعی می کنید مشکل را حل کنید.به نظر برخی افراد این روش هوشمندانه است ولی بعضی دیگر آن را محافظه کارانه قلمداد می کنند.

2.چون نمی دانم بارش باران چه قدر طول می کشد،با سرعت تمام به سوی مقصد می دوم.

شما به سرانجام کار توجهی ندارید و تنها بیان عقایدتان را مهم می دانیدمطمئن هستید حق با شمایت و اصلا حاضر نیستید از موضع تان کوتاه بیایید و به بده بستان راهبردی هم اعتقاد ندارید.اگر هم طرف مقابلتان عصبانی شود،خشم وغضب شما دو چندان است و اگر صدایش را بلند کند با نعره وفریاد جوابش را می دهید.قاعدتا جر و بحث کردن با شما چندان خوشایند نخواهد بود،اما حداقل امتیازی که دارید این است که موضع تان به خوبی مشخص است.

3.به دنبال کسی که چتری داشته باشد می گردم،تا زیر آن پناه بگیرم یا مغازه ای پیدا می کنم که بتوانم از آن جا چتری تهیه کنم.

شما از جنگ وجدال بیزارید و با طرف مقابل به نرمی برخورد می کنید و سعی می کنید اورا آرام کنید.اما با این روش هرگز پیروز نمی شوید.گاهی اوقات بهتر است بر موضعتان پا فشاری کنید تا بحران را پشت سر بگذارید.

4.از چتر تاشویی که همیشه همراه خودم دارم استفاده خواهم کرد

 

شما برای هر اتهامی جوابی در آستین دارید تا آن را توجیه کنید.برای شما هر مشاجره فرصتی برای تقویت فن سخنوریتان است،اما از نظر دیگران این کار نوعی ریاکاری و سفسطه گری است.البته شما برای این اتهام هم دلیل و برهانی خواهید تراشید تا خود را توجیه کنید.