close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
طلاق عاطفی

روانشناسی
طرحواره های موثر در طلاق عاطفی

عامل موثر در طلاق عاطفی

یکشنبه 20 دي 1394

یکی از پدیده های شناختی که در روابط زناشویی بسیار مهم  است طرحواره های ناسازگار اولیه هستند . طرحواره  مفهومی در روانشناسی شناختی است که به بررسی این  نکته می پردازد که افراد چگونه می اندیشند، چگونه ادراک وپردازش می کنند و چگونه اطلاعات را به یاد می آورند. طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر رویدادها می شوند. این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت  سوءتفاهم، نگرشهای تحریف شده، فرض های نادرست هدفها و انتظارهای غیرواقع بینانه در همسران پدید می آیند و این سوء برداشتها بر ادراکها و ارزیابی های بعدی تأثیر می گذارند زیرا طرحوارهها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر چگونگی رابطه ی فرد با خود و دیگران به ویژه شریک زندگی تأثیر دارند، ازآنجا که طرحواره های ناسازگار ناکار آمدند، ناخشنودی در روابط زناشویی را در پی دارند و  زمینه را برای جدایی فراهم می کنند.

 

رشد طرحواره اغلب به دوران کودکی بازمی گردد. مطابق نظریه یانگ  بعضی افراد به خاطر تجارب منفی  طرحواره های ناسازگار اولیه ای را ایجاد می کنند که بر شیوه تفکر، احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگی شان تأثیر میگذارد. یانگ معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارت اند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم، خودانگیختگی و . تفریح، محدودیتهای واقعبینانه و خویشتنداری .

طرحواره ای که دارای قدرت پیش بینی برای طلاق عاطفی است، محرومیت هیجانی است. محرومیت هیجانی پیش بینی کننده صمیمیت است. فردی که دارای طرحوراه ی محرومیت هیجانی است، نیازها و تمایلاتش به حمایت عاطفی به اندازه ی کافی از جانب دیگران ارضاء نمی شود. این محرومیت ها شامل محرومیت از محبت، محرومیت از همدلی و محرومیت از حمایت است. و افرادی که دارای این طرحواره هستند احتمال ازهم پاشیدگی و جدایی آنها بسیار زیاد است.

منبع: بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی-انسیه لعل زاده و همکاران-تابستان 94-مجله روانشناسی بالینی سال هفتم، شماره 2.